affiliate marketing

2017-10-01
همکاری در فروش

همکاری در فروش و انواع آن

همکار در فروش به شخصی گفته می‌شود که محصولات و یا خدمات یک تبلیغ‌دهنده را از طریق رسانه های تبلیغاتی که در اختیار دارد (مانند وبسایت، […]
2017-10-01
همکاری در فروش

همکاری در فروش (affiliate marketing) چیست؟

همکاری در فروش فروش داشتن برای کسب و کارهای کوچک می‌تواند چالش برانگیز باشد. به خصوص در فضای اینترنت که پر از پیشنهادهای مختلف برای مشتریان […]
2017-10-01
همکاری در فروش

همکاری در فروش (affiliate marketing) چیست؟

همکاری در فروش فروش داشتن برای کسب و کارهای کوچک می‌تواند چالش برانگیز باشد. به خصوص در فضای اینترنت که پر از پیشنهادهای مختلف برای مشتریان […]